Shpallet lista e personave me pengesa në zhvillim që financohen nga komuna e Bujanocit
Lugina

Shpallet lista e personave me pengesa në zhvillim që financohen nga komuna e Bujanocit

07.Aug.2018 11:45
0
Administrata komunale e komunës së Bujanocit ka shpallur listën e personave me pengesa në zhvillim që kanë përfituar mjete nga buxheti për vitin 2017.

Në bazë të vendimit kanë përfituar 127 persona me vendbanim në territorin e komunës së Bujanocit.

 

SPISAK – REGJISTRI
OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC
KOJE SU DOBILE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA 2017. GODINU

I PERSONAVE ME PENGESA NË ZHVILLIM NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT
TË CILËT KANË FITUAR MJETE FINANCIARE PËR VITIN 2017

Redni broj
Numri rendor Ime i prezime
Emri dhe mbiemri Mesto stanovanja
Vendbanimi Iznos isplate
Shuma e pagesës Žiro račun
Llogaria rrjedhëse
1. Stojković Milica Oslare – Osllarë
2. Shabani Shëndrita Končulj – Konçul
3. Sali Salihi Negovac – Negoc
4. Bekim Fazliji Samoljica – Samolicë
5. Besnike Xheladini Veliki Trnovac – Tërnoc
6. Manić Milica Spančevac – Spançevcë
7. Labinot Abazi Nesalce – Nasalcë
8. Janković Marko Žbevac –Zhbevcë
9. Tasić Svetozar Rakovac – Rakoc
10. Jeton Rashiti Veliki Trnovac – Tërnoc
11. Xhemail Aliji Končulj – Konçul
12. Imer Imeri Nesalce – Nasalcë
13. Sabri Sulimani Veliki Trnovac – Tërnoc
14. Fatlum Selmani Turija – Turi
15. Alban Murati Veliki Trnovac – Tërnoc
16. Mevlude Jaiji Nesalce – Nasalcë
17. Ivanović Ljubinka Božinjevac – Bozhinjevcë
18. Mikić Jelena Drežnica –Drezhnicë
19. Xhelili Landrit Breznica – Breznicë
20. Armend Ibishoviq Äar – Çarr
21. Selami Ajeti Končulj – Konçul
22. Dionid Xhelili Breznica – Breznicë
23. Hajrije Adili Veliki Trnovac – Tërnoc
24. Kuzmanović Vladimir Sveta Petka
25. Zenihate Xhelili Nesalce – Nasalcë
26. Aleksić Nenad Srpska Kuća -Sërpska kuqë
27. Ramadan Kadriji Veliki Trnovac – Tërnoc
28. Junuz Salihi Bujanovac – Bujanoc
29. Nuhi Salihu Bujanovac – Bujanoc
30. Ramize Mustafi Samoljica – Samolicë
31. Stojilković Milan Lopardince -llopardincë
32. Shkurte Lutfija Oslare – Osllarë
33. AdmirOsmani e Veliki Trnovac – Tërnoc
34. Jeton Nevzadi Samoljica -Samolicë
35. Simonović Mihajlo Drežnica -Drezhnicë
36. Mekreme Aliji Veliki Trnovac – Tërnoc
37. Sali Fazliji Samoljica -Samolicë
38. Ersa Rexhepi Veliki Trnovac – Tërnoc
39. Stojanović Dragan Lopardince – Llopardincë
40. Idić Mile Bujanovac – Bujanoc
41. Stojmenović Danijela Žbevac -Zhbevcë
42. Ilić Mile Jablanica -Jabllanicë
43. Lendita Selmani Bujanovac – Bujanoc
44. Agron Mustafi Bujanovac – Bujanoc
45. Denčić Olivera Bujanovac – Bujanoc
46. Spasić Sarafim Bujanovac – Bujanoc
47. Meferaje Ajdari Samoljica -Samolicë
48. Hirishahe Beqiri Bujanovac – Bujanoc
49. Hirishahe Beqiri Bujanovac – Bujanoc
50. Nexhmije Murati Veliki Trnovac – Tërnoc
51. Spasić SlaÄ‘ana Bujanovac – Bujanoc
52. Ali Junuzi Breznica – Breznicë
53. Tašković Milena Bujanovac – Bujanoc
54. Mančić Javorka Bujanovac – Bujanoc
55. Nazif Salihi Nesalce – Nasalcë
56. Nedeljković Predrag Klinovac -Kllinovcë
57. Zlatanović Stojan Buštranje – Bushtran
58. Zlatanović Stojan Buštranje – Bushtran
59. Zlatanović Stojan Buštranje – Bushtran
60. Arian Avdiu Veliki Trnovac – Tërnoc
61. Sadije Xhelili Nesalce – Nasalcë
62. Ridvan Xhelili Nesalce – Nasalcë
63. Sehadete Xhelili Nesalce – Nasalcë
64. Galip Zejnullahu Lučane -Lluçan
65. Mebera Gjumshiti Bujanovac – Bujanoc
66. Trajković Dragoljub Oslare – Osllarë
67. Teuta Ameti Veliki Trnovac – Tërnoc
68. Stojanović Snežana Božinjevac -Bozhinjevcë
69. Jovanović Goran Klenike – Klenik
70. Duljaj Sedat Bujanovac – Bujanoc
71. AnÄ‘elković Zvonko Kuštica -Kushticë
72. Bahrije Krasniqi Bujanovac – Bujanoc
73. Idić Bajramović Kadira Bujanovac – Bujanoc
74. Mladenović Stojanka Kuštica -Kushticë
75. Ristić Suzana Klinovac – Klinovc
76. Cvetković Lidija Bujanovac – Bujanoc
77. Antanasković Nataša Levosoje – Levosojë
78. Vedat Ferati Samoljica -Samolicë
79. Eshref Kurteshi Bujanovac – Bujanoc
80. Sead Fazliu Bujanovac – Bujanoc
81. Ramize Fetahi Bujanovac – Bujanoc
82. Flurije Ibrahimi Končulj – Konçul
83. Tomić Saša Lopardince – Llopardincë
84. Fatmir Aliti Veliki Trnovac – Tërnoc
85. Kusonić Dragana Lopardince – Llopardincë
86. Ardita Jusufi Veliki Trnovac – Tërnoc
87. Maksimović Svetimir Bujanovac – Bujanoc
88. Zijadin Tairi Bujanovac – Bujanoc
89. Sead Iseni Veliki Trnovac – Tërnoc
90. Besart Junuzi Veliki Trnovac – Tërnoc
91. Bogdanović Goran Lopardince -Llopardincë
92. Almedine Memedaliji Veliki Trnovac – Tërnoc
93. Mentor Rashidi Bujanovac – Bujanoc
94. Sefer Aliji Veliki Trnovac – Tërnoc
95. Shaqiri Sanije Biljača – Bilaç
96. Ilisah Ismaili Veliki Trnovac – Tërnoc
97. Imran Ibraimi Oslare – Osllarë
98. Arben Çuni Bujanovac – Bujanoc
99. Orhan Rexhepi Veliki Trnovac – Tërnoc
100. Alban Surdulli Bujanovac – Bujanoc
101. Sabedin Ramadani Bujanovac – Bujanoc
102. Zimer Salihi Biljača – Bilaç
103. Muja Ismaili Biljača – Bilaç
104. Bashkim Osmani Končulj –Konçul
105. Besime Nevzadi Samoljica – Samolicë
106. Ilderina Musliji Biljača – Bilaç
107. Milanović Dušica Levosoje – Levosojë
108. Magbule Selimi Bujanovac – Bujanoc
109. Arsim Sejfulloviq Letovica – Letovicë
110. Arife Selimi Lučane – Lluçan
111. Xhemail Xhemaili Muhovac – Muhoc
112. Beqiri Gjiltene Bujanovac -Bujanoc
113. Indira Idrizi Veliki Trnovac – Tërnoc
114. Ilbere Nexhibi Končulj – Konçul
115. Selami Beqiri Bujanovac – Bujanoc
116. Ljatush Xhemaili Buajnovac – Bujanoc
117. Mehmet Islami Bujanovac – Bujanoc
118. Mustafa Iseni Nesalce – Nasalcë
119. Ramadan Taipi Veliki Trnovac – Tërnoc
120. Nazif Qerimi Veliki Trnovac – Tërnoc
121. Xhemile Alimi Končulj – Konçul
122. Hidajete Miftari Veliki Trnovac – Tërnoc dostaviti žiro račun
të dërgohet llogaria rrjedhëse
123. Bashkim Salihi Veliki Trnovac – Tërnoc dostaviti žiro račun
të dërgohet llogaria rrjedhëse
124. Demiri Turkijan Bujanovac – Bujanoc dostaviti žiro račun
të dërgohet llogaria rrjedhëse
125. Sevime Isufi Veliki Trnovac – Tërnoc dostaviti žiro račun
të dërgohet llogaria rrjedhëse
126. Ziqafete Kamberi Končulj – Konçul dostaviti žiro račun
të dërgohet llogaria rrjedhëse
127. Bajrush Kanberi Končulj – Konçul dostaviti žiro račun
të dërgohet llogaria rrjedhëse

NE ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA
NUK I PLOTËSOJNË KUSHTET E KONKURSIT

128. Shasine Xhemaili Muhovac -Muhoc
129. Serbeze Sulejmani Bujanovac – Bujanoc
130. Ajtene Ibraimi Veliki Trnovac – Tërnoc
131. Mevljid Selimi Bujanovac – Bujanoc
132. Arben Sulejmani Veliki Trnovac -Tërnoc
133. Ridvan Memeti Opština Preševo -Komuna Preshevë

NAPOMENA – VËREJTJE:
ROK ZA ŽALBU NA ODLUKU KOMISIJE OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU
JE 3 DANA POÄEV OD 05. 12. 2017. GODINE

AFATI I ANKESËS NDAJ VENDIMIT TË KOMISIONIT PËR PERSONAT ME PENGESA NË ZHVILLIM ËSHTË 3 DITË DUKE FILLUAR NGA 05.11.2017

Predsednik komisije – Kryetar i Komisionit
_______________________
Agim Hasani

VENDIMI

Pragmatizmi i shpifur dhe aksioni kolonizues për Preshevën
"Grupi i Dobrosinit" shpallet i pafajshëm
Registration Login
Sign in with social account
or
Remember Me Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
With registration you can comment on post.
Registration Login
Registration