Konkurs: 2.4 milion dinarë për sport dhe projektet e shoqatave  në Preshevë
Lugina

Konkurs: 2.4 milion dinarë për sport dhe projektet e shoqatave në Preshevë

05.Jun.2018 12:50
0
Komuna e Preshevës ka shpallur konkurs për financimin e organizatave sportive dhe shoqatat joqeveritare për vitin 2018.

Në bazë të këtij konkursi janë parapare 2.409.500,00 dinarë për realizimin e programeve vjetore dhe projekteve të, me qëllim të realizimit të nevojave dhe interesave në territorin e Komunës së Preshevës.

Ky është konkursi i plotë: 

Në bazë të nenit 4. Të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e
ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve në Komunën e Preshevës (“Gazeta zyrtare e Komunës së
Bujanocit”, nr. 8/15), dhe të nenit 4. Të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën
e ndarjes së mjeteve organizatave sportive në Komunën e Preshevës, Komisioni për shoqata të
qytetarëve dhe organizatat tjera joqeveritare Komunës së Preshevës në mbledhjen e mbajtur më
30.05.2018 shpallë:


ЈАВНИ КОНКУРС
KONKURS PUBLIK

За финансирање годишњих програма и пројеката удружење грађана, остале невладине
организације и спортских организацијa са седиштем на територији општине Прешево.
            

Për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve, organizatave
tjera joqeveritare dhe organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Preshevës.

I.
Предмет овог јавног конкурса је расподела средстава опредељених у Одлуци о
програмском буџету општине Прешево за 2018.годину на Програм 0602-0001 , функција 180 ,
редни бр.41 економска класификација 481 „Остале невладине организације – удружење
грађана“, Одлуке о Програмском буџету општине Прешево за 2018.годину, за реализацију
годишњих програма и пројеката (остале невладине организације) удружења грађана на
територији Oпштине Прешево , у износу од 2.409.500,00 динара, у скалду са одредбама
Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима
грађана у Oпштини Прешево (у даљем тексту: Правилник).


Lëndë e këtij konkursi publik është shpërndarja e mjeteve të orientuara në vendimin mbi
Programin buxhetor të Komunës së Preshevës për vitin 2018, në Programin 0602-0001 funksionin
180, nr. rend. 41, klasifikimi ekonomik 481 “grantet për organizatat tjera joqeveritare – shoqatat e
qytetarëve”, të Vendimit mbi buxhetin programor të Komunës së Preshevës për vitin 2018, në shumë
prej 2.409.500,00 dinarë, për realizimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të
qytetarëve dhe organizatave tjera joqeveritare, me qëllim të realizimit të nevojave dhe interesave në
këtë sferë, në territorin e Komunës së Preshevës, në pajtim me Rregulloren mbi mënyrën e fnancimit,
kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve, në Komunën e Preshevës (në
vazhdim të tekstit: Rregullorja).

II.

 ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¾ учешћа на јавном конкурсу за финансирање програма и пројеката имају
удружење грађана из члана 3. Правилника која испуњава следеће услове:
- да има седиште на територији општине Прешево ;
- да је основана у складу са прописима којима се уређује оснивање организација у ову
области;
- да се програм или пројекат реализује на територији општине Прешево евентуално и
ван ње, под условом да својим активностима представљају општину Прешево (учествовање у
такмичењима, студијска путовања, семинар, конференције итд.).

Të drejtën e pjesëmarrjes në konkursin publik për financimin e programeve dhe projekteve e
kanë shoqatat joqeveritare nga neni 3. i Rregullores e cila i përmbushë këto kushte:
- ta ketë selinë në territorin e Komunës së Preshevës,
- të jetë themeluar në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohet themelimi i organizatave në
sferën e shoqatave joqeveritare,
- që programi ose projekti të realizohet në territorin e Komunës së Preshevës eventualisht
edhe jasht saj, me kusht qe me aktivitetet e saja ta perfaqesoj komunen e Presheves (pjesmarrje ne
gara, udhetime studiuese, seminare, konferenca etj.).

III.
Потребна документација која се подноси уз пријаву:
1. план и програм рада за 2018.годину,
2. подаци о овлашћеном лицу за реализацију програма или пројекта,
3. решење из АПР-а,
4. број текућег рачуна и ПИБ удружења грађана.
Krahas fletëparaqitjes nevojiten edhe këto dokumente:
1. plani dhe programi i punës për vit 2018,
2. të dhënat mbi personin e autorizuar për realizimin e programit ose projektit,
3. vendimin prej APR-it
4. numri i llogarisë rrjedhëse dhe NIT i shoqatës joqeveritare.

IV.
На конкурсу за финансирање и суфинансирање исклучиво имају права Удружења
грађана са територије општине Прешево која реализују пројекте и захтеве из следећих области:

Në konkursin për financimin dhe bashkëfinancimin kanët ë drejtë shoqatat e qytetarëve nga
teritori i Komunës së Preshevës të cilat realizojnë projekte dhe kërkesa nga këto fusha:

1. Активности које се односе на јачање сарадње између владиног и цивилног сектора,
Aktivitete që përkojnë me forcimin e bashkëpunimit mes sekorit qeveritar dhe atij civil,


2. Развој локалне заједнице,
Zhvillimin e komunitetit lokal,


3. Екологија,заштита животне средине,здравља грађана и заштита животиња,
Ekologjia, mbrojtja e mjedisit jetësor, shëndetit të qytetarëve dhembrojtjen e kafshëve,

4. Афирмисање људских и мањинских права,
Afirmimin e të drejtave të njeriut dhe të pakicave,


5. Програм за омладину,стара лица и лица са посебним потребама,
Programe për të rinjë, personat e moshuar dhe për personat me nevoja te veçanta,


6. Програм из области образовања и науке,
Programe nga fusha e arsimit dhe shkencës,


7. Програм из области информисања са циљем одржавање обука за локалне медије,
Programe nga fusha e informimit me qëllim mbajtjen e trajnimeve për mediat lokale,


8. Социјална заштита, спречавања и заштита од зависносне болести и спречавање насиља,
Mbrojtja sociale, Parandalimi dhe mbrojtja nga sëmundjet e varësisë dhe parandalimi i
dhunës,


9. Активности пензионерских организација,
Aktivitete të organizatave të pensionistëve,


10. Развијање положаја жена у друштву,
Zhvillimi i pozites se gruas ne shoqeri,


11. Активности спортских организација,
Aktivitetet për organizatat e sportit,


12. Хуманитарних и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе
општине Прешево .
Projekte humanitare dhe projekte të tjera të cilat ekskluzivisht dhe drejtëpërdrejtë përkojnë
me nevojat publike të Komunës së Preshevës .

V.
У члану 4.тачка 11. Расподела средстава се врчи применом следећи критеријуми:
Në nenin 4 pika 11. Shpërndarja e mjeteve bëhet sipas këtyre kritereve:


1. ранг (лига) такмичења,
2. постигнути резултати,
3. број такмичара у редовном систему такмичења,
4. здравствени, социјални и други утицаји на учеснике,
5. трошкови такмичења.


1. rangu (liga) i garave,
2. rezultatet e arritura,
3. numri i garuesve në sistemin e rregullt garues,
4. efekti shëndetësor, social dhe efektet e tjera te pjesëmarrësit,
5. shpenzimet e garimit.

VI.
Подносиоци пријава који конкуришу са програмима или пројектима за 2018 годину
треба се изјаснити дали су били корисници финансијских средстава од стране буџета општине
Прешево у претходним три годинама (образац пријаве тачка. 11).
            

Aplikuesit që konkurojnë me programe ose projekte për vitin 2018 te deklarohen nese kane
qene perfitues te mjeteve financiare nga buxheti i komunes se Presheves ne tri vitet e fundit (formulari
i fleteparaqtijes pika 11).

VII.
Тражена средства по појединачном програму, односно пројекту не могу бити већа од
250.000,00 Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ€Ð°.

Mjetet e kërkuara për çdo program, gjegjësisht projekt individual nuk mund të tejkalojnë
shumën e 250.000,00 dinarëve.

VIII.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 20 Ð´Ð°Ð½Ð° од дана објављивања на огласној
табли Општинске управе Прешево и званичној интернет презентацији општине Прешево , који
почиње да тече од дана 05.06.2018  Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ðµ до 24.06.2018.
 Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ðµ.

Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes në konkursin publik është 20 ditë nga dita e publikimit
në tabelën e shpalljeve të Administratës komunale dhe në faqen zyrtare të Komunës së Preshevës në
internet, i cili fillon të rrjedhë nga 05.06.2018, deri më 24.06.2018.

IX.
Пријава на конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Општинском већу
општине Прешево – Комисији за удружење грађана, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за
финансирање годишњих програма и пројеката у области удружења грађана и спортских
организација – не отварати“.

Fletëparaqitja në konkurs krahas dokumentacionit përkatës i paraqitet Këshillit komunal të
Komunës së Preshevës – Komisionit për shoqatat e qytetarëve, me shenjën: “Fletëparaqitje për
konkurs publik për financimin e programеve vjetore dhe të projekteve nga sfera e shoqatave të
qytetarëve dhe organizatave sportive – të mos hapet”.

X.
Пријава на конкурс се предаје:
Препорученим писмом на адресу: Општина Прешево –Општинско веће, 17523
Прешево , ул.Ð.Тита, бр.36. непосредно у писарницу Општинске управе Прешево .

Fletëparaqitja për konkurs dorëzohet:
Ðe letër rekomanduese në adresën: Komuna e Preshevës – Këshillit komunal, 17523
Preshevë , rr. M.Tita, nr. 36 drejtëpërsëdrejti në Shkrimoren e Administratës komunale në Preshevë .

XI.
Обрасци пријаве могу се скинути са интернет странице Општине Прешево
www.presevo.rs или могу се добити у згради Општине Прешево.
За додатне информације можете контактирати путем емаила адресе: a.isahu@presevo.rs.

Ekstraktet e fletëparaqitjes mund të merren duke i shkarkuar nga faqja zyrtare e Komunës së
Preshevës në internet www.presevo.rs ose mund të merren në objektin e Komunës së Preshevës.
Per informata shtese mund te na kontaktoni ne email: a.isahu@presevo.rs.

Валидним ће се сматрати само пријаве послате на овим обрасцима док се непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Valide do të konsiderohen vetëm se fletëparaqitjet e dërguara në këto ekstrakte ndërsa nuk do
të shqyrtohen fletëparaqitjet me dokumentacion jo të plotë dhe jashtë afatit.

XII.           

По завршетку пројекта у складу са предвиђеним роком на конкурсу, од стране
подносилаца захтева доставити и наративни и финансијски извјештај уз доказе и чињенице о
извршеним трошковима пројекта (буџет пројекта), као и резултате остварених кроз пројекат.
            Након одобравања наративног и финансијског извештаја од стране комисије за НВО и
спортских организација, ваш пројекат се може сматрати завршеним, иначе губите право да
учествујете на конкурсима у наредним годинама.           

Pas realizimit te projektit sipas afatit të paraparë në konkurs, të dërgohet raporti narrativ dhe
financiar nga ana e aplikuesit, duke e shoqëruar me dëshmi dhe fakte mbi realizimin e harxhimeve
(buxhetit të projektit), si dhe rezultatet e arritura permes projektit.
           

Pas aprovimit të raportit narrativ dhe financiar nga ana e komisionit per OJQ dhe organizata

sportive, projekti i juaj mund të konsiderohet i përfunduar, në të kundërtën e humbisni të drejtën për

pjesmarrje në konkurset e viteve vijuese.

КОÐИСИЈА- KOMISIONI

Fletëparaqitja: 

Formulari: 

Shfaqja "Në anën tjetër të murit" do të prezantohet në Bujanoc
Deponia sanitare dhe trafostacioni, probleme serioze për ambientin në Bujanoc
Registration Login
Sign in with social account
or
Remember Me Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
With registration you can comment on post.
Registration Login
Registration